Terminy szkoleń

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju M¦P

zrealizuj swój potencjał

Rezerwacja szkoleń

Rezerwacja terminu nie jest równoznaczna z przyjęciem uczestnika na szkolenie.

 

 
 
Rezerwacja

Uprzedzony/a o odpowiedzialno¶ci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego za¶wiadczenia lub za zatajenia prawdy, niniejszym o¶wiadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane s± zgodne z prawd±.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych dla Fundacji Obserwatorium Zarz±dzania oraz partnerów konferencji, zgodnie z Ustaw± z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
¦wiadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wgl±du do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania

Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa. O potwierdzeniu uczestnictwa zostan± Państwo poinformowani drog± emailow±. Informujemy, iż liczba miejsc jest ograniczona.

Chce wziac udział w 2-dniowym szkoleniu Finansuj.pl

UWAGA: Na 3 dni przed planownym terminem szkolenia uczestnik, który zdeklaruje chec udziału w szkoleniu, może bez ponoszenia żadnych kosztów odstapic od udziału w szkoleniu, pod warunkiem, że w okreslonym czasie - poinformuje o tym Organizatora droga elektroniczna lub faxem. W przypadku, gdy uczestnik zadeklaruje udział w szkoleniu lecz nie wezmie w nim udziału i nie poinformuje o swojej nieobecnosci, może zostac obciażony kosztami kateringu i materiałów konferencyjnych w kwocie do 200 zł brutto. Potwierdzajac uczestnictwo w konferencji uczestnik akceptuje niniejszy zapis organizacyjny.
Uczestnik, który pomimo deklaracji chęci uczestnictwa, nie pojawi się na szkoleniu i nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecno¶ci, w przyszło¶ci nie będzie mógł uczestniczyć w innych/bezpłatnych projektach realizowanych przez Fundację Obserwatorium Zarz±dzania.

Proszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapitał ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarządzania