Terminy szkoleń

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju MŚP

zrealizuj swój potencjał

Regulamin

Regulamin określa warunki organizacji Projektu „Finansuj.pl” oraz warunki uczestnictwa w Projekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt pod nazwą „Finansuj.pl” jest organizowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie – Wilanów, przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwaną w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (dalej: PO IG), Działania 3.3, zgodnie z umową nr UDA-POIG.03.03.01-00-023/09-00 z dn. 14.10.2009r. z późn. zm. z dn. xxxxx r. z późn. zm., zawartą pomiędzy Fundacją Obserwatorium Zarządzania a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Biuro Projektu mieści się w Warszawie – Wilanów, przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa. Telefon kontaktowy to: (22) 314 14 60, numer faks to: (22) 314 14 00. Projektowi dedykowany jest serwis internetowy www.finansuj.pl.
 4. Okres realizacji Projektu: 01.09.2009 r. – 28.02.2011 r.


UCZESTNICY I ZASIĘG PROJEKTU

 1. Do udziału w Projekcie „Finansuj.pl” Organizator zachęca przede wszystkim przedsiębiorców - podmioty z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: Firmy MMŚP), zarówno powstające jak i istniejące już na rynku polskim, które planują rozszerzenie swojej działalności i poszukują wsparcia kapitałowego dla planowanych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności – dla podjęcia działań o charakterze innowacyjnym. Projekt skierowany jest do Firm MMŚP, które poszukują finansowania zewnętrznego dla planowanych inwestycji lub koncepcji biznesowych, oraz poszukują wsparcia doradczego i eksperckiego na etapie przygotowywania informacji przeznaczonej dla inwestorów. Zapraszamy do udziału w Projekcie wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają nowe pomysły biznesowe (w szczególności o charakterze innowacyjnym) i, aby móc je z sukcesem wdrożyć w praktyce, chcieliby uzyskać rzetelną analizę swojej koncepcji biznesowej, pomoc w jej profesjonalnym zaprezentowaniu potencjalnym inwestorom oraz wsparcie w poszukiwaniu inwestora lub kapitału na rozwój.
 2. W Projekcie uczestniczą ponadto:
  • inwestorzy/pożyczkodawcy - fundusze PE/VC, domy maklerskie, formalne grupy Business Angels, inwestorzy indywidualni zainteresowani udzieleniem wsparcia kapitałowego dla przedsiębiorstw, inkubatory przedsiębiorczości, a także wszelkie inne instytucje uczestniczące w procesach wsparcia kapitałowego dla przedsiębiorców oraz zainteresowane tą tematyką
  • brokerzy/doradcy – podmioty świadczące profesjonalne usługi doradztwa o charakterze inwestycyjnym i strategicznym
 3. Projekt ma zasięg ogólnopolski – mogą w nim brać udział Firmy MMŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od konkretnego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz Inwestorzy i Brokerzy/Doradcy – niezależnie od miejsca pochodzenia i prowadzenia działalności – zainteresowani wsparciem rozwoju sektora MMŚP w Polsce.
 4. Jako Firmę MMŚP należy rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę prawną, zatrudniający mniej niż 250 osób, której roczny obrót jest mniejszy niż 50 mln euro a całkowity bilans roczny mniejszy niż 43 mln euro (wg danych zawartych w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym). W przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu oraz całkowitego bilansu rocznego, przedsiębiorstwo nie musi spełniać obydwu warunków finansowych i może przekroczyć jeden z pułapów (mimo przekroczenia jednego z pułapów nie traci swojego statusu MMŚP).


CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 1. Projekt skierowany jest do firm z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej Firmami MMŚP), które posiadają ciekawy i kreatywny pomysł na założenie lub/i rozwój swojej działalności gospodarczej, w ramach formalnie istniejącej już Firmy MMŚP. Organizator ma na względzie fakt, iż pozyskanie inwestora lub kapitału na sfinansowanie planów rozwoju Firmy MMŚP jest jednym z kluczowych elementów wspierających wdrożenie pomysłu biznesowego. Niejednokrotnie innowacyjne koncepcje rozwoju, będące najpierw jedynie pomysłem na rozwój działalności biznesowej, mają szanse z sukcesem zaistnieć w praktyce gospodarczej dopiero przy odpowiednim wsparciu doradczym i eksperckim udzielonym Firmom MMŚP w obszarze pozyskiwania finansowania. Misją Projektu jest zatem wsparcie grupy Firm MMŚP, które posiadają innowacyjne rozwiązania biznesowe, ale brakuje im możliwości zewnętrznego finansowania planowanego rozwoju, co wpływa na osiągnięcie przez nich sukcesu rynkowego.
 2. Projekt ma na celu zbudowanie po stronie Firm MMŚP wiedzy i uzyskanie porad na temat przygotowania organizacyjnego i strategicznego w celu podjęcia efektywnych rozmów z Inwestorami; optymalnych źródeł pozyskania finansowania lub kapitału dostosowanego do stadium rozwoju; przygotowywania inwestycyjnych ofert biznesowych. Jednocześnie Organizator będzie utrzymywał i pośredniczył w przepływie informacji pomiędzy przedsiębiorcami i inwestorami poprzez dedykowany system utrzymywania relacji przedsiębiorca – inwestor, za pośrednictwem serwisu www.finansuj.pl i za pośrednictwem skorelowanych z nim baz danych. Projekt promuje w szczególności projekty inwestycyjne o charakterze innowacyjnym we wczesnym etapie rozwoju.
 3. Rejestracja udziału w Projekcie stwarza Uczestnikom szereg możliwości w zakresie edukacji oraz pomocy doradczej. Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w Projekcie. W przypadku udziału Uczestników w konferencjach, szkoleniach lub spotkaniach towarzyszących Projektowi „Finansuj.pl”, udział w konferencjach, szkoleniach lub spotkaniach jest nieodpłatny, za wyjątkiem kosztów dojazdu i noclegów, które ponosi Uczestnik.
 4. Podstawową korzyścią z uczestnictwa w Projekcie ze strony firmy MMŚP jest uzyskanie bezpłatnego, profesjonalnego wsparcia o charakterze edukacyjnym i doradczym w obszarze pozyskiwania finansowania i/lub kapitału, a w odniesieniu do Beneficjentów – dodatkowo uzyskanie profesjonalnego opracowania ich koncepcji biznesowej w formie Biznesplanu z możliwością konfiguracji sposobu podglądu przez osoby trzecie, pomocnego przy pozyskiwaniu kapitału na rozwój działalności gospodarczej, a tym samym – zwiększenie szans zwieńczenia sukcesem kontaktów z potencjalnymi inwestorami.
 5. Z Projektem Finansuj.pl trwale związany jest serwis informacyjno-społecznościowy z indywidualnymi kontami dostępu i, tworząca się przy jego udziale, nieformalna sieć współpracy przedsiębiorców z sektora MMŚP, ekspertów i inwestorów. Podmioty biorące udział w Projekcie będą miały możliwość zamieszczenia obok prezentacji swojej działalności w serwisie www Projektu, w zakresie podstawowych informacji o Firmie MMŚP i o pomyśle biznesowym na rozwój przedsiębiorstwa. Prezentacja ta umożliwia dotarcie z informacją o Uczestniku do grona odbiorców z branży inwestorskiej, zarejestrowanych w serwisie. Serwis internetowy Projektu wspomaga kojarzenie przedsiębiorców z inwestorami. Serwis będzie istniał także po zakończeniu Projektu, przez okres co najmniej kilku lat. Dzięki serwisowi wszystkie zgłoszone pomysły, również te, które nie zostaną wyłonione jako Beneficjenci Konkursu, nadal będą miały szansę na znalezienie inwestora i rozwój swoich koncepcji biznesowych. Oprócz aktywnego uczestnictwa Organizatora w rozwoju serwisu, serwis będzie budował swoje zasoby nie tylko w ramach działań projektowych, ale także poprzez wymianę pomysłów, wiedzy i doświadczeń jego użytkowników. Będzie on stanowił platformę efektywnej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, menedżerami, organizacjami biznesowymi, inkubatorami przedsiębiorczości, firmami doradczymi, podmiotami instytucjonalnymi rynku kapitałowego, etc.
 6. W ramach Projektu zorganizowanych zostanie cykl 24 warsztatów/szkoleń o tematyce: opracowanie business planu, metody pozyskania kapitału lub inwestorów, zarządzanie marketingiem, sprzedażą, e-biznesem adresowanej w szczególności – do przedsiębiorstw z sektora MMŚP. Warsztaty, szkolenia odbywać się będą na terenie całego kraju w 2010 r. i w 2011 r. Uczestnik Projektu może wziąć udział w max. 2 warsztatach/szkoleniach. Warsztaty/ szkolenia organizowane w ramach Projektu będą cenną okazją do pogłębienia wiedzy i nawiązania ciekawych relacji biznesowych przez Uczestników Projektu.
 7. Inwestorzy zarejestrowani w projekcie Finansuj.pl uzyskują pakiet następujących korzyści:
  • stworzenia profilu w bazie podmiotów inwestorów publikowanych w serwisie www.finansuj.pl, wraz z opisaniem zakresu swoich zainteresowań
  • dostępu do prezentacji pomysłów na rozwój biznesu zgłoszonych przez przedsiębiorstwa do Programu Finansuj.pl,
  • bezpłatnego przygotowaniu porad multimedialnych, tzw. Knowledge Pills, (nagrywany zostaje pakiet 5 porad na tematy uzgodnione z redaktorem)
  • współpracy medialnej poprzez opracowanie materiałów typu „case study”, prezentujących wdrożone projekty w ramach funduszy PE/VC, Business Angels lub debiutów New Connect, przygotowanie artykułów, realizację wywiadów eksperckich z obszarów działalności GPW, finansów, bankowości, business angels, etc.
 8. Uczestnicy zarejestrowani w serwisie www.finansuj.pl jako Brokerzy/Doradcy uzyskują pakiet następujących korzyści z uczestnictwa w Projekcie:
  • Stworzenia profilu w bazie podmiotów doradców publikowanych w serwisie www.finansuj.pl, wraz z opisaniem zakresu usług jakie oferują,
  • Dostępu do prezentacji pomysłów na rozwój biznesu zgłoszonych przez przedsiębiorstwa do Programu Finansuj.pl,
  • bezpłatnego przygotowaniu porad multimedialnych, tzw. Knowledge Pills, (nagrywany zostaje pakiet 5 porad na tematy uzgodnione z redaktorem)
  • współpracy medialnej poprzez opracowanie materiałów typu „case study”, prezentujących wdrożone projekty w ramach funduszy PE/VC, Business Angels lub debiutów New Connect, przygotowanie artykułów, realizację wywiadów eksperckich z obszarów działalności GPW, finansów, bankowości, business angels, etc.
 9. Nad przebiegiem programu „Finansuj.pl” czuwa Rada Programu wyłoniona z aktywnie współpracujących ekspertów rynku kapitałowego oraz reprezentantów instytucji wspierających działalność rynku kapitałowego. Lista osób www.finansuj.pl/rada
 10. Analizę propozycji biznesowych prowadzi Kapituła Finansuj.pl, złożona z doświadczonych ekspertów. Lista osób www.finansuj.pl/kapituła


ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Procesu rekrutacji do Projektu oraz kwalifikacji uczestników na poszczególnych etapach dokonuje Fundacja Obserwatorium Zarządzania - organizator Projektu,
 2. Chęć partycypacji w Projekcie można zadeklarować elektronicznie poprzez rejestrację on-line w serwisie www.finansuj.pl a nastepnie w wersji papierowej – poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego do Projektu lub Formularza zgłoszeniowego na Konferencje, otrzymanego od Organizatora (np. podczas spotkań organizowanych w ramach Projektu). Formularze rejestracyjne i Formularze zgłoszeniowe zawierają podstawowe dane Firmy MMŚP/Inwestora/Pozyczkodawcy/Brokera/Doradcy oraz dane osoby kontaktowej, a także opcję potwierdzenia opcji udziału w Projekcie.
 3. Adres i faks do korespondencji w sprawie Projektu, a w szczególności dla celów potwierdzenia w wersji papierowej rejestracji do Projektu, to: Biuro Projektu „Finansuj.pl”, Fundacja Obserwatorium Zarządzania, ul. Wiertnicza 141, 02-952 Warszawa. Telefon kontaktowy to: infolinia (22) 314 14 60, numer faks to: (22) 314 14 10.
 4. W przypadku wypełnienia Formularza rejestracyjnego lub Formularza zgłoszeniowego jedynie w wersji papierowej zgłoszenie Uczestnika do Projektu jest rejestrowane w serwisie internetowym www.finansuj.pl przez pracownika Biura Projektu a Uczestnik otrzymuje e mailowe potwierdzenie dokonania rejestracji.
 5. Firmy poprzez nadesłanie podpisanego Formularza rejestracyjnego lub Formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych. Dane te gromadzone są dla potrzeb Organizatora, Instytucji Zarządzającej PO IG i instytucji przez nią wskazanych, oraz instytucji udzielających wsparcia przy realizacji pomysłu biznesowego.
 6. Uczestnicy Projektu mają pełen wgląd w swoje dane i możliwość ich uzupełniania lub aktualizacji po zalogowaniu do serwisu internetowego Projektu.
 7. Uczestnik zgłoszony do Projektu akceptuje treść Regulaminu Projektu, wyrażając tym samym zgodę na swoje uczestnictwo w Projekcie.
 8. Firmy formalnie zarejestrowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie przez Organizatora drogą elektroniczną, uzyskując pełen dostęp do serwisu internetowego Projektu www.finansuj.pl.
 9. Po dokonaniu procesu rejestracyjnego w serwisie Projektu Uczestnik:
  • będący Firmą MMŚP, posiadający swój login i hasło, może opisać swój pomysł biznesowy o charakterze inwestycyjnym i wprowadzić go do serwisu, a także skonstruować za pomocą dostępnych narzędzi biznes plan,
  • będący Inwestorem/Pożyczkodawcą, posiadający swój login i hasło, może opisać swoje potrzeby inwestycyjne, dokonywać zmian w swoim profilu w serwisie oraz wziąć udział w akcji edukacyjnej i medialnej,
  • będący Brokerem/Doradcą, posiadający swój login i hasło, może opisać swoje potrzeby doradcze, dokonywać zmian w swoim profilu w serwisie oraz wziąć udział w akcji edukacyjnej i medialnej.


POUFNOŚĆ DANYCH

 1. Informacje dotyczące Uczestników Projektu oraz pomysły biznesowe przedsiębiorców są chronione prawem autorskim, a żadna z ich części nie będzie udostępniana stronom trzecim bez zgody pomysłodawców. Organizator, mając na względzie poufność danych Uczestników, udostępnia pomysły biznesowe wyłącznie Inwestorom/Pożyczkodawcom i Brokerom/Doradcom zarejestrowanym w Projekcie. W serwisie www Projektu będą prezentowane i ogólnodostępne wyłącznie podstawowe informacje o pomyśle biznesowym Firm MMŚP zarejestrowanych w Projekcie. Szczegółowe informacje będą dostępne wyłącznie dla Organizatora Projektu, Inwestorów/Pożyczkodawców zarejestrowanych w Projekcie, Brokerów/Doradców zarejestrowanych w Projekcie oraz Instytucji Zarządzającej PO IG i instytucji przez nią wskazanych, zgodnie z zasadami finansowania projektów ze środków EFRR. Szersza publikacja informacji dotyczących Uczestników i ich pomysłów biznesowych w serwisie Projektu będzie dokonywana jedynie po uzyskaniu zgody Uczestnika.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów i danych Firm MMŚP, Inwestorów/Pożyczkodawców bądź Brokerów/Doradców którzy wykorzystują serwis do innych celów niż pozyskanie i nawiązanie kontaktów biznesowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za skutki działań związanych z podjęciem aktywności w związku z treścią ofert zamieszczonych na serwisie www.finansuj.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania projektu.Proszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapitał ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarzšdzania