Terminy szkoleń

biznesplan i analiza fin.

finansowanie rozwoju MŚP

zrealizuj swój potencjał

Program szkoleń

Szkolenie I:   Zaprojektuj biznesplan i stwórz analizę finansową:
Szkolenie II:  Źródła finansowania inwestycji dla MŚP:
Szkolenie III: Zrealizuj swój potencjał:

Szkolenie I: Zaprojektuj biznesplan i stwórz analizę finansową:
Praktyczny aspekt przygotowania biznesplanu.
 • przygotowanie teasera projektu (krótki opis projektu przed biznesplanem)
 • po co i dla kogo tworzy się biznesplan? (odbiorcy biznesplanu),
 • standardy przygotowania biznesplanu (struktura, procedury i etapy pisania),
 • najważaniejsze elementy biznesplanu - czyli jak nie popełnic błędu pisząc o: celu działania firmy, koncepcji inwestycyjnej, przewagach konkurencyjnych, modelu biznesowym, zespole, strategii marketinowej, ryzyku związnym z prowadzoną działalnością, analizie otoczenieu rynkowym).
 • na co zwrócić uwagę podpisując umowę o zachowaniu poufności (NDA)?
  • Omówienie pierwszych kroków związanych z tworzeniem biznesplanu i zwrócenie uwagi na najważniejsze jego elementy. Zdefiniowanie odbiorców biznesplanu a także omówienie konieczności zawarcia umów poufności.

Case study (praca w grupach).
Ćwiczenia (praca samodzielna i w grupie).
Warsztaty komputerowe - stwórz własny biznesplan.

konstrukcja własnych/indywidualnych biznesplanów za pomocą e-narzędzi.

Analiza finansowa w biznesplanie.
 • filary analizy finansowej (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) oraz istotne pojęcia finansowe wykorzystywane w biznesplanie IRR, NPV, ROI,DPP, PP, BEP),
 • po co tworzy się analizę finansową i co za jej pomocą moża powiedzieć o przedsiębiorstwie?,
 • analiza kluczowych wskaźników finansowych i ich interpretacja (wskaźniki płynności, rentowności, aktywności finansowej, zadłużenia, wydajności oraz wystarczalności gotówkowej),
 • dane historyczne, a prognozy finansowe w biznesplanie - jak prawidłowo je oszacować?,
 • założenia ekonomiczno-finansowe przedsięwzięcia (nakłady, sprzedaż, koszty).
Case study (praca w grupach).
Ćwiczenia (praca samodzielna).
Warsztaty komputerowe - przeprowadź własną analizę finansową.

konstrukcja własnych / indywidualnych analiz finansowych za pomocą e-narzędzi.

Szkolenie II: Źródła finansowania inwestycji dla MŚP:
Budowa wizji rozwoju przedsiębiorstwa
 • tworzenie i analiza ideii rozwoju firmy,
 • burza mózgów,
 • określenie i celów i działania przedsiębiorstwa (cele ekonomiczne, techniczno-produkcyjne, społeczne, regionalne i ekologiczne), hierarchia celów przedsiębiorstwa), określenie celów metodą SMART
 • koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - monitoring efektów działalności przedsiębiorstwa (koncepcja Strategicznej Karty Wyników -"BSC").

Omówienie podstawowych kategorii kształtujacych dzialalność przedsiebiorstwa. Określenie celów działania, wyznaczajacych przyszły stan rzeczy związany z funkcjonowaniem firmy i jej misji.

Możliwości finansowania działalności gospodarczej

czyli na jakim etapie rozwoju jest nasza firma i jakie ma zapotrzebownie na kapitał?:

 • finansowanie ze środków własnych,
 • finansowanie działalności poprzez kredyt (mezzanine)
 • współpraca z funduszami VC/PE,
 • wsparcie inwestora indywidualnego, branżowego,
 • dotacje z funduszy strukturalnych UE,
 • alternatywny rynek obrotu - NewConnect,

Omówienie najczęstrzych problemów jakie napotyka sektor MŚP w pozyskaniu finansowania z różnych źródeł. Wyjaśnienie sposobu podejmowania decyzji przy wyborze danej metody finansowania, analiza wszystkich czynników oraz wybór najlepszego sposobu finansowania w odniesieniu do sytuacji i możliwości firmy. Określenie korzyści i wad różnych żródeł finansowania przedsiębiorstwa.

Podstawowe strategie finansowania działalności przedsiębiorstw
 • cele, zasaady, metody i determinanty oraz główne kryteria, które należy brać pod uwagę przy ustalaniu rodzajów strategii finanowania działalności,
 • cechy charakterystyczne najważnieszych rodzajów strategii finansowania (agresywnej, umiarkowanej i konserwatywnej),
 • tudności z planowaniem strategii finansowania działalności przedsiebiorstw,
 • sposoby tworzenia i kryteria wyboru strategii finansowania działalności na podstawie różnych modeli (np. wzrostu) i dopasowania tej metody finansowania do danego przedsiębiorstwa.

Omówienie strategii finansowania, której planowanie umożliwia określenie potrzeb kapitałowych, źródeł pokrycia tych potrzeb i struktury kapitałowej w powiązaniu ze strukturą majątkową przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie do wyceny przedsiebiorstwa
 • analiza kosztów kapitału własnego, obcego
 • praktyczne wskaźniki określające wartość przdsiębiorstwa
 • metody wyceny przedsiębiorstwa

Omówienie możliwości wyceny oraz praktycznych wskażników umożliwiających wycenę przedsiębiorstwa.

Case study, ćwiczenia
Warsztaty komputerowe

Zajęcia tradycyjne uzupełnione ćwieczeniami i case study oraz warsztatami komputerowami z wykorzystaniem autorskich aplikacji (e-narzędzi finansuj.pl).

Szkolenie III: Zrealizuj swój potencjał:
Od pomysłu do koncepcji biznesu
 • gdzie szukać inspiracji? - od szerokiej analizy pomysłu do koncepcji,
 • najbardziej uniwersalne i najistotniejsze elementy koncepcji biznesowych (model biznesowy, analiza rynku, klienta, wybór rynku docelowego, strategie wobec konkurencji, strategia rynkowa, zespół, organizacja przedsiębiorstwa, ocena kosztów uruchomienia działalności, prognoza sprzesdaży, możliwe zyski z przedsięwzięcia, wymagany kapitał początkowy).

Omówienie najważniejszych elementów koncepcji biznesowych. Analiza pomysłu pod różnymi względami i poszukiwanie majlepszych rozwiązań do realizacji przedsięwzięcia

Cele biznesowe a nowoczesne zarządzanie firmą:
 • po co określa się cele biznesowe i jakie są ich rodzaje,
 • sposoby osiągnięcia założonych celów w czasie,
 • priorytety i podział odpowiedzialności w realizacji celów,
 • miary i wskażniki realizacji celów,
 • śledzenie wartości i osiągnięcia celu biznesowego,
 • cele indywidualne a zespołowe.

Omówienie głównych celów biznesowych przedsiębiorstwa (celów strategicznych, marketingowych i finansowych), oraz sposobów na ich osiągniecie. Omówienie możliwości w obszarze wyznaczania celów oraz poznania rozwiązań systemowych wspierających ich realizację. Określenie zasad wypracowywania systemu oraz opisu wymaganych działań operacyjnych. Zdefiniowanie głównych etapów przygotowania i wdrażania systemu zarządzania celami. Określenie metody wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych w oparciu o model SMART.

Zrównoważona Karta Wyników (Balance Scorecard) - jako koncepcja usprawniająca system zarządzania przedsiębiorstwem:
 • geneza i istota koncepcji Balanced Scorecard,
 • podstawowe założenia Balance Scorecard
  (pomiar dokonań sprawności zarządzania przedsiębiorstwem, pomiar wyników finansowych, perspektywy oceny firmy i jej strategii zgodnie z BSC, hierarchia perspektyw BSC, plan działań operacyjnych - cele mierniki, inicjatywy, harmonogramy i budżety);
 • kiedy warto wdrożyć, a kiedy zaniechać wdrożenia BSC?:
  (przykładowe cele projektu BCS, zdolności firmy do wdrożenia BSC, warunki sukcesu projektu BSC, umiejscowienie BSC w strukturze organizacyjnej, definicja wdrożenia BSC);
 • metodyka wdrożenia BSC:
  • Krok 1: ustalenie celu i zasad realizacji projektu BSC
  • Krok 2: prace poprzedzające opracowanie BSC - BSC a zarządzanie strategiczne, zarządzanie wartością firmy i ekonomiczna wartość dodana, zarządzanie relacjami z klientem/(CRM)
  • Krok 3: opracowanie mapy strategii: - związki logiczne między celami, weryfikacja mapy strategii
  • przykadowe BSC (np. jednostki podległej, jednostki pomocniczej),
  • perspektywy metody BSC (finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, rozwoju),
  • BSC a zarządzenie projektami,
  • korzyści z wdrożenia BSC,
  • BSC a planowanie, budżetownie i controlling.

Omówienie zasad wdrożenia i wykoorzystania w przedsiębiorstwei metodyki zarządzania strategicznego opartego o Zrównoważoną Kartę Wyników. Program umożliwia określenie roli osób zarządzajacych firmą w realizacji strategii, określenie narzędzi pomiaru własnej efktywności oraz zrozumienie wpływu swojej pracy na rezultaty uzyskiwane przez innych.

Case study, ćwiczenia
Warsztaty komputerowe

Zajęcia z wykorzystaniem autorskich aplikacji (e-narzędzi finansuj.pl).

Umiejętności zarządcze, przedsiębiorczość i przedsiębiorca - typ decyzji i sposoby myślenia:
 • cechy dobrego przedsiębiorcy i metody na ich osiągnięcie,
 • jak osiągnąć umiejętności zarządcze?

Omówienie podobieństw między terminami przedsiebiorczość a przdsiębiorca. Określenie wzorca idealnego przedsiębiorcy poprzez takie elementy jak (wiedza, myślenie strategiczne, szerokie spojrzenie na rzeczywistość biznesową, ryzyko, elastyczność i nieszablonowość).

Case study, ćwiczenia:
Warsztaty komputerowe

Zajęcia z wykorzystaniem autorskich aplikacji (e-narzędzi finansuj.pl).Proszę o

Imię
Nazwisko
Email
Woj.
Telefon


Kapitał ludzki PARP Unia Europejska Obserwatorium Zarzšdzania